شرکت پارت سازان یکتا پلیمردر افق 5 ساله خود مصمم است بعنوان یکی از برترین قطعه سازان مطرح در صنعت خودرو و لوازم خانگی با اتکا بر:
• دانش و مهارت کارکنان
• سرعت و کیفیت در انجام ماموریتهای محوله
• ارزش آفرینی پایدار برای ذینفعان • رقابتی بودن قیمت و کیفیت
در صحنه صنعت کشور شناخته شود.